Asgaard

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGHUIS ASGAARD VZW

Hoewel iedereen zichzelf mag zijn in ons jeugdhuis, gelden er ook regels. Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en respecteren.

Doelstellingen 

Rock en Metal Jeugdhuis Asgaard is een erkend jeugdhuis. Dit wil in het algemeen zeggen dat wij instaan voor:

Ontmoeting: een vrijblijvende ontmoetingsplaats voor jongeren (in eerste plaats 15-30 jaar).

Recreatie: een plek waar socioculturele activiteiten doorgaan en waar iedereen vrij is om al dan niet deel te nemen aan een activiteit.

Vorming: een oefenterrein voor het organiseren en plannen van activiteiten en het deelnemen aan democratische besluitvorming en zelfontplooiing, en een mogelijkheid om opleidingen en workshops te volgen.

Informatie: een plaats waar iedereen terecht kan voor informatie over het wel en wee van het jeugdhuis, jongeren en de samenleving.

Pluralisme: een plaats waar iedereen welkom is en waar elke bezoeker respect heeft voor zichzelf, de ander, het jeugdhuis en de omgeving.

Samenwerking: een plek waar men samen over de werking kan beslissen en waar vrijwillige inzet een grondvest van de werking is.

Ondernemerschap: een ruimte bieden die stimuleert tot experimenteren en ondernemen.

–  Verbondenheid:  Via  het  vormen  van  netwerken,  waarin  groepswerk  en  jongerencultuur centraal staan, zorgen voor verbondenheid tussen jongeren.

Openingstijden en Toegang 

Openingsuren > Asgaard : Info

– Het jeugdhuis engageert zich om de instuifruimte in normale omstandigheden open te houden op ten minste deze momenten. In overleg met andere verenigingen, de overheden en de leden, en afhankelijk van de zich aandienende situatie (een fuif, een activiteit elders, een specifiek voorval) kan telkens besloten worden het jeugdhuis al dan niet open te houden; korter of langer open te houden. Uitzonderlijk wordt het jeugdhuis geopend op andere dagen bv. vakanties, feestdagen of extra optredens/activiteiten. Dit afhankelijk van de beslissing van de Raad van Bestuur, en beschikbaarheid van een tapper.

– Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of nationaliteit.

– Personen jonger dan 15 jaar zijn niet toegelaten zonder begeleiding van een meerderjarige.

– Een bezoeker is ook diegene die zich posteert op het buitenterras van het jeugdhuis, zonder binnen te komen in het gebouw.

– Elke bezoeker wordt geacht het huisreglement te kennen en toe te passen.

– Iedere bezoeker gaat ermee akkoord dat foto’s waarop de bezoeker voorkomt op de site en/of Facebook pagina van het jeugdhuis kunnen verschijnen. Wanneer een bezoeker het niet eens is met het online staan van een foto, kan het verwijderen van die foto altijd aangevraagd worden via een bericht of mail naar het bestuur.

Gedragscode 

Middelengebruik:

– In en rond het jeugdhuis / de jongerenwerking mag geen drugs gebruikt worden.

– Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de zestien jaar.

– Niemand is verplicht om een consumptie te verbruiken.

– Het is ook niet toegestaan om zelf drank mee te brengen in het jeugdhuis of op het terras.

– In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.

– Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd.

– Medewerkers en verantwoordelijken worden tijdens het uitoefenen van hun functie verwacht nuchter te zijn. Ook buiten hun uren blijven zij als verantwoordelijken een voorbeeldfunctie hebben in (en rond) het jeugdhuis.

Respect:

– Heb respect voor jezelf, de andere(n), het jeugdhuis, het aanwezige materiaal en de omgeving.

– De (opzettelijke) schade veroorzaakt door vandalisme wordt verhaald op de dader, dit geldt ook voor diefstallen.

– Ook onopzettelijke schade wordt opgeruimd of opgelost door de dader.

– Het jeugdhuis is niet aansprakelijk voor diefstallen of beschadigingen door derden van persoonlijke eigendommen van bezoekers of medewerkers.

– De toegang achter de toog of DJ-booth is enkel toegelaten voor tappers of DJs van dienst of voor de jeugdhuisverantwoordelijken.

– Alle uitingen van racisme of andere discriminatie zijn niet toegestaan.

– Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

– Denk aan de buren. Geluidsoverlast en zwerfvuil achterlaten is niet toegestaan.

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.

 Toegetreden leden:   al de gebruikers van het jeugdhuis, die geen werkend lid zijn. Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.

 Werkende leden  zijn minstens 16 jaar oud. De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden. Beslissingen over de toetreding van werkende leden behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Een kandidaat werkend lid stelt een schriftelijk verzoek op en bezorgt dit aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal dan  beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. De uitsluiting van een werkend lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene Vergadering met een 2/3-meerderheid of bij schending van dit reglement.

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen om het financieel verslag en de begroting, voorgelegd door de Raad Van Bestuur, ter goedkeuring te aanvaarden. Ook kan zij beslissingen nemen over de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van bestuurders, de ontbinding van de vereniging, en/of de uitsluiting van een werkend lid.

De Algemene Vergadering kan eveneens samengeroepen worden door 1/5 van de leden van de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door de Raad Van Bestuur. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda.

Raad van Bestuur 

Leden van de Raad van Bestuur zijn minimum 18 jaar. De Raad van Bestuur bestaat ten minste uit  4  leden  en  maximum  uit  8  leden en  telt  minstens  een  lid  minder  dan  het  totaal  aantal werkende leden. Deze raad wordt bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de Algemene  Vergadering  voor  een  termijn  van  3  jaar.  Het  mandaad  van  bestuurder  is  niet bezoldigd.

Elke kandidatuur voor een ‘gewoon’ lidmaatschap wordt voorgesteld en gestemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Elke kandidatuur voor een uitvoerend mandaat, zijnde voorzit(s)ter, eventuele ondervoorzit(s)ter, secretaris en penningmeester dient goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van de Raad van Bestuur.

De  Raad  van  Bestuur  kan  slechts  geldig  beslissen  wanneer  de  meerderheid  van  de  leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

De  Raad  van  Bestuur  is  onder  meer  bevoegd  voor  het  inrichten  van  werkgroepen  en adviesraden, het opstellen en wijzigen van het binnenhuisreglement, het aannemen van giften, het   aanvaarden   van   werkende   leden,   het   vaststellen   van   de   jaarlijkse   bijdrage   van   de toegetreden leden, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het instellen van rechtsvorderingen.

De Raad van Bestuur heeft als taak alle relevante info voor de dagdagelijkse werking van het jeugdhuis door te geven aan de werkgroepen. De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid  voor  het  beheren  en  het  verdelen  van  de  financien. De  Raad  van Bestuur begeleidt (en coordineert indien nodig) de afzonderlijke activiteiten van leden en eventuele werkgroepen in het jeugdhuis. De Raad van Bestuur onderhoudt goede contacten met ouders, buurtbewoners en verenigingen.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bovenlokale werking van het jeugdhuis: volgt wetgeving op, zorgt voor het neerleggen van de jaarverslagen bij de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, dient  de subsidiedossiers  in, houdt  het  archief  bij,  onderhoudt  de contacten  met  gemeente, andere overheden, politie, brandweer en grote verenigingen; gaat verzekeringen aan… in naam van het jeugdhuis.

Gebruik van de infrastructuur

– Het is mogelijk om, in overleg met de Raad van Bestuur, het jeugdhuis te gebruiken voor eigen evenementen, vergaderingen, (live-) repetities,… Gebruik van het kantoor, de verwarmingsruimte en het materiaalhok is hierbij niet inbegrepen.

– Als er hiervoor materiaal nodig is moet dit aangevraagd worden aan de Raad van Bestuur.

Opvolging 

Bij het niet naleven van het binnenhuisreglement zal het bestuur optreden. Bij het niet naleven van de door het bestuur opgelegde sancties zal men niet nalaten de bevoegde instanties te verwittigen.

Bij problemen van persoonlijke aard kun je altijd een afspraak maken voor een vertrouwelijk en strikt persoonlijk gesprek met 1 van de verantwoordelijken van het jeugdhuis, die ook een doorverwijzing kan voorstellen. Je identiteit blijft desgewenst anoniem als er contact met derden dient opgenomen te worden.

 Kennisname  van  het  huisreglement 

Elke bezoeker en lid van het jeugdhuis wordt verondersteld dit huisreglement te kennen en de daarin vermelde punten na te leven. Niemand kan zich beroepen op het niet gekend zijn van de punten zoals vermeld in voorgaande huisreglement.

Het huisreglement geldt evenzeer op het terras en de onmiddellijke omgeving van het jeugdhuis. Dit reglement gaat in vanaf 31/12/2016.